YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumlararası ve Yurtdışı Yatay Geçiş Duyurusu

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE KURUMLAR ARASI VE YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN

YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI

Başvuru Koşulları

                1-Yozgat Bozok Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde kurumlar arası yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş için başvuracak öğrenciler, 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ve 09 Ekim 2016 tarih ve 29852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “Yozgat Bozok Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen “Yozgat Bozok Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçişler İle İlgili Uygulama Esasları”na uygun olarak başvurularını yapacaklardır.

                2-Yozgat Bozok Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçişler İle İlgili Uygulama Esasları, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin http://bozok.edu.tr/ web adresinde yayınlanmaktadır.

Başvuru Şartları

1-Yatay Geçişler ancak eşdeğer diploma programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

2-Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

3-Yatay geçiş için öğrencinin;

   a)Kayıtlı olduğu kurumdan sağladığı genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 2.30 ve 100’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 60 olması gerekir.

    b)Disiplin cezası almamış olmak.

    4-İlan edilen kontenjan başvuruları genel ağırlıklı not ortalamasına (GANO) göre sıralanır. Aynı usulle kontenjan kadar yedek sayısı belirlenip ilan edilir.

    5-Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 3.00, 100’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

  6-Yurtdışında Yükseköğretim Kurumlarına kayıtlı olan öğrencilerin değerlendirilmesinde; Başarı sırası aranan programlar için başarı sırası, başarı sırası aranmayan ve ÖSYS Kılavuzunda öğrenci alınan programlar için ise Türkiye’deki ilgili programlara yerleşen en son öğrencinin almış olduğu taban puanı sağlamaları ve ortalamalarının en az 2.30 olması şartı aranmaktadır. (100’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 60 olması gerekir.

7-Vakıf Üniversitelerinden bulundukları yıl itibari ile sınıfının yüzde onuna girmek ve ortalamalarının en az 2.30 olması şartı aranmaktadır. (100’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 60 olması gerekir) veya genel not ortalamasının en az 3.25 ve YÖK dönüşüm tablosuna göre bunun 100 üzerinden karşılığı (82,50) puana sahip olmak ve belgelendirmek şartı ile ilgili bölüm/program yatay geçiş kontenjanlarının yarısından fazla olmamak üzere yatay geçiş başvurusu yapılabilir.

Yatay Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

1-Başvuru dilekçesi. Dilekçede başvurulan bölüm/program belirtilir.

2-ÖSYS Kılavuzunda bulunan yükseköğretim programına yerleştirildiği gösteren Sınav Sonuç Belgesi.

                3-Disiplin cezasını almadığını gösteren belge.

4-Not durum belgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğrenim kurumundan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belgenin aslı. (Islak imzalı ve mühürlü veya e-imzalı)

5-Ders müfredatları ve ders içerikleri (Kurumundan onaylı)

6-Öğrenci belgesi. (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

7-Vakıf Üniversitelerinden bulundukları yıl itibari ile sınıfının yüzde onuna girmek ve ortalamalarının en az 2.30 olması şartı aranmaktadır. (100’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 60 olması gerekir) veya genel not ortalamasının en az 3.25 ve YÖK dönüşüm tablosuna göre bunun 100 üzerinden karşılığı (82,50) puana sahip olmak

8-Yatay geçişe engel bir durumun olmadığına dair belge (Öğrencinin kayıtlı olduğu üniversiteden aldığı öğrenci belgesinin altına not yazdırması halinde belge kabul edilir.)

 

 

Kesin Kayıt Sırasında İstenen Belgeler

1-Kimlik Fotokopisi

                2-2 adet Fotoğraf (Fotoğraflar tarandıktan sonra görüntünün net olmamasından dolayı çoğaltılan fotoğraflar kabul edilmeyecektir.)

               3-Kayıtlı Olunan Üniversiteye Ait Kimlik

               

 

Başvuruların Değerlendirilmesi

        1-Başvurular ilgili Dekanlık veya Müdürlüklerce belirlenecek olan komisyon tarafından değerlendirilerek, Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

                2-Sonuçlar Dekanlık veya Müdürlük web sayfalarında ilan edilir.

                3-Yatay geçiş için yapılan başvuruların değerlendirilmesi, öğrencilerin YÖK dönüşüm tablosu esas alınarak belirlenmiş 100 (yüz) üzerinden GANO’larının %30 ve ÖSYM yerleştirme puanının %70’inin hesaplanması sonucunda oluşan sıraya göre yapılır. Yapılan sıralamada not ortalamalarının eşit olması halinde, öğrencinin yatay geçiş için başvurduğu programın yükseköğretim kurumuna girdiği yıldaki ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmeye esas sınav puanı ve türü dikkate alınır.

 

 

 

2019-2020 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Önlisans Programları Yatay Geçiş Başvuru ve değerlendirme Takvimi

 

ÜNİVERSİTE ADI

Başvuru Tarihi

 Değerlendirme Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

Kesin Kayıt Tarihi

Yedek Kayıt Tarihi

 Başlangıç

 Bitiş

 Başlangıç

 Bitiş

 Başlangıç

 Bitiş

Başlangıç

Bitiş

1

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT)

08.07.2019

02.08.2019

05.08.2019

09.08.2019

19.08.2019

26.08.2019

29.08.2019

02.09.2019

06.09.2019

 

Kontenjanlar için tıklayınız..